Werkgroep CAO-recht

Werkgroepen / Werkgroep CAO-Recht

De werkgroep Cao recht, ingesteld in 2009, bestaat uit een vijftigtal leden van de vereniging met belangstelling in- en ervaring met- het collectieve arbeidsrecht. De werkgroep werkt op dit moment aan een thema, met als werktitel : “Overleeft de Cao de 21ste eeuw” Vele maatschappelijke ontwikkelingen geven aanleiding tot hernieuwde bezinning op het huidige collectieve arbeidsvoorwaardensysteem, zoals bijvoorbeeld het vraagstuk van de (afnemende) representativiteit van vakorganisaties of de internationalisering van de arbeidsmarkt en het cao-gebouw. Ook ontwikkelingen in het personele en materiële regelingsbereik van de cao vormen onderwerp van bestudering. Daarmee staat het regelingsbereik van sociale partners ter discussie. De leden hebben zich gegroepeerd in een viertal sub-werkgroepen die verschillende deelvragen behandelen. De bedoeling is dat de activiteiten van de werkgroep uitmonden in een publicatie die naar verwachting nog in 2010 zal verschijnen. De resultaten van de werkgroep zullen in het najaar van 2010 tijdens een bijeenkomst van de vereniging worden gepresenteerd. De werkgroep is ingesteld voor de duur van dit project. Na afronding hiervan zal worden bezien in hoeverre de werkgroep in een permanente samenstelling blijft bestaan.

De groep staat onder leiding van prof Teun Jaspers en Marjolein Baltussen.

Voor nadere infomatie kunt U mailen naar: a.jaspers@uu.nl of baltussen.hulshof@kpnmail.nl