Bijeenkomsten

Presentatie bijeenkomst 24 september 2019

Presentatie diverse sprekers 

Download

Presentatie bijeenkomst 14 mei 2019

Presentatie Marko Jovovic MSc  "Arbeidsrecht en algoritmes"

Download

Presentaie dr. John Ottersbach "AI en digitalisering - Waar gaat het over?"

Download

Presentatie mr. Jaap van Slooten "Is het arbeidsrecht klaar voor algoritmes"

Download

Presentatie Siert Akel MSc "Efficient or dangerous"

Download

Presentatie bijeenkomst 11 december 2018

Zef Even "De uitdagingen van de Europese marktvrijheden ten aanzien van de Nederlandse werknemer'

Download

Femke Laagland 'De uitdagingen van de Europese marktvrijheden ten aanzien van de Nederlandse zzp'er'

 

Gerdien van der Voet "Hoe binnen het 'natte arbeidsrecht' wordt omgegaan met de uitdagingen van globalisering'

Download

Presentatie bijeenkomst 29 mei 2018

Mr. dr. L.van den Berg "WW-Premiedifferentiatie volgens de WAB"

Download

Mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate "De transitievergoeding volgens de WAB"

Download

Petra A. Charbon "Bijzondere bedingen (proeftijd & concurrentiebeding)"

Download

Pascal Besselink "Oproepovereenkomst en ketenregeling"

Download

"Arbeidsmarkt in Balans?"

Download

Johan Zwemmer "Payrolling in het concept wetsvoorstel WAB"

Download

Frank Dekker "Cumulatiegrond en extra vergoeding"

Download

Presentatie bijeenkomst 14 november 2017

Inge de Laat Doorwerking van de AVG in het arbeidsrecht – gemiste kans?

Download

Hester de Vries Het einde van de privacy paradox?

Download

Presentatie bijeenkomst 28 september 2017

Mr. N. Jansen en dr. I. Zaal Decentrale Arbeidsvoorwaardenvorming

Download

Paul de Beer Het veranderende cao-landschap

Download

Presentatie bijeenkomst 18 mei 2017

Hanneke Bennaars De rol van het arbeidsrecht in platformisering

Download

Claudia Heemskerk Is digitalisering van het recht een hype, een bedreiging of een kans?

Download

Robert Knegt Platforms en arbeidsrecht:een nieuw probleem?

Download

Presentatie bijeenkomst 16 maart 2017

Jan Meijer 'Reflecties vanuit UWV
op twee jaar Wwz'

Download

Mr. O. van der Kind 'Schikken onder de Wwz?'

Download

Presentatie bijeenkomst 24 november 2016

Ronald M. Beltzer 'Gedonder met de Wet DBA'

Download

L. van den Berg 'Rapport Commissie Boot'

Download

Mr.Drs. Buck de Boer 'Wet DBA in de praktijk'

Download

Josien van Breda 'Wet DBA, een blijvertje?'

Download

Maarten Minnaard 'Wet DBA en fiscaliteit'

Download

Presentatie bijeenkomst 22 september 2016

Klara Boonstra "De ILO en mensenrechten in de productieketen"

Download


Joris Oldenziel "Bangladesh Accord"

Download


Paul F. van der Heijden "Van soft law naar hard(er) law"

Download


Lodewijk de Waal "Inleiding over taak en werkwijze van het Nederlandse NCP"

Download

Presentatie bijeenkomst 26 mei 2016

De robot de baas

Download

Presentatie bijeenkomst 16 maart 2016

De oudere werknemer

Download

Presentatie bijeenkomst 26 november 2015

Willem Jan van Andel De Pre-pack

Download

Mr. drs. J.C.A.T. Frima Stille bewindvoering

Download

Job van der Pijl Prepack Hoe werkt het (wel)?

Download

Marc van Zanten De factor arbeid en de pre-pack: een factor van belang

Download

W.Bouwens, W.Roozendaal en V. Bij de Vaate 'Werknemers en insolventie'

Download

Presentatie bijeenkomst 12 maart 2015

Ronald Kamminga Wijziging Ontslagbesluit per 1-1-2015

Download

Maurice Rojer Effecten ontslagregels payrolling

Download

Johan Zwemmer VvA Payrolling Bestaansrecht en toekomst

Download

Presentaties bijeenkomst 11 September 2014

Jaap van Slooten 'Loonpolitiek 2.0'

Download

Gerard Zaalberg 'Overheidssturing op beloning'

Download

Presentatie bijeenkomst 22 mei 2014

mr.dr. Willem Plessen 'Collectief ontslag en cao in Werk en Zekerhei'

Download

D.F. Berkhout 'De cao ontslagcommissie als reorganisatietool'

Download

René Hampsink & Marloes Diepenbach 'Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ'

Download

Ruben van Arkel Ontslagvergoedingen en pensioenplafonds

Download

 

Presentaties bijeenkomst 13 maart 2014

Presentaties: Mr. C.J. Herman de Groot "De ketenregeling van 668a BW"

Download

Presentaties: mr. dr. P. (Pascal) Kruit "De transitievergoeding"

Download

Presentaties: F.M. Dekker "Het systeem van het nieuwe ontslagrecht"

Download

Presentaties Bijeenkomst 28 november 2013

Presentaties: Jan Buelens "Een Belgische kijk op sociale dumping in de transportsector"

Download

Presentaties: Aukje van Hoek en Mijke Houwerzijl "Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU-transportsector?"

Download

Presentaties bijeenkomst 19 september 2013

Presentaties: Franck van Uden "Klokkenluiden: Straatsburg, thuis en Huis"

Download

Presentaties: Hannah de Jong "Advies in vertrouwen"

Download

Presentaties bijeenkomst 30 mei 2013

Presentaties: mevrouw mr. N.M. Opdam "Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling"

Download

Presentaties: Prof. dr. E. Lutjens "Ontslag en pensioen"

Download

Presentaties: Anton van Leeuwen "Pensioendriehoek"

Download

Presentaties bijeenkomst 7 maart 2013

Presentaties: Prof. dr. R.M. Beltzer "Red de postbode "

Download

Presentaties: Anne van Waveren Hogervorst "Arbeid in de XXIe eeuw; leidt de postsector de weg?"

Download

Presentaties bijeenkomst 22 november 2012

Presentaties: prof. mr. E. Verhulp, prof. mr. L.G. Verburg en prof mr. C.J. Loonstra "De berekening van de vergoeding in 7:681 BW-zaken"

Presentaties bijeenkomst 27 september 2012

Presentaties: Robert Knegt / Jan Popma "Het nieuwe werken"

Download

Presentaties bijeenkomst 31 mei 2012

Presentaties: Pauline Burger "De opstelling van een werknemer bij ontslag met het oog op de aanspraak op grond van de ZW-uitkering"

Download

Presentaties: P.S.Fluit "De opstelling van de werknemer bij ontslag met oog op aansprake op een WW- of ZW-uitkering"

Download

Presentaties bijeenkomst 8 maart 2012

Presentaties: Mark Poort "De Uitzendrichtlijn"

Download

Presentaties: John Zwemmer "Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving"

Download

Presentaties bijeenkomst 24 november 2011

Presentaties: Gerrard Boot "Reactie op Koser Kaya"

Download

Presentaties bijeenkomst 22 september 2011

Presentaties: Eunice Bruyninckx "Sociaal plan en onderscheid tussen tijdelijke en vaste werknemers + onderscheid naar leeftijd"

Download

Presentaties: Yvette van Gemerden "Leeftijdsonderscheid in de kantonrechtersformule: toegestaan of niet?"

Download

Presentaties: Anton van Leeuwen "Gelijke behandeling vs discriminatie"

Download

Presentaties: Marieke Audenaerde "Bonus en Zwangerschap"

Download

Presentaties bijeenkomst 26 mei 2011

Presentaties: G.J.J. Heerma van Voss "De goede werkgever"

Download

Presentaties: Diana de Wolff "Flexibiliteit als eis van goedwerknemerschap "

Download

Presentaties bijeenkomst 31 maart 2011

Presentaties: Prof.mr. Loe Sprengers "Toekomstbestendigheid van het CAO-recht"

Download

Presentaties bijeenkomst 27 Januari 2011

Ruim 100 leden waren op donderdag 27 januari 2011 aanwezig bij de 1e bijeenkomst van de Vereniging voor Arbeidsrecht in 2011. De titel van deze bijeenkomst luidde: " De positie van de bestuurder vanuit arbeidsrechtelijk perspectief; een vogelvlucht". De bijeenkomst vond plaats op het kantoor van Advocatenkantoor Houthoff Buruma in Amsterdam. Een 4-tal leden van de werkgroep Statutair Bestuurder verzorgden even zoveel lezingen. Verschillende aspecten rond de arbeidsrechtelijke positie van bestuurders van een B.V en N.V., maar ook de positie van de bestuurders van Stichtingen en Verenigingen kwamen aan bod. Paul Boontje opende met een inleiding over de bestuurder vanuit arbeidsrechtelijk perspectief. Vervolgens stond Paul Witteveen stil bij de bijzondere beloningsvormen. Na de pauze volgde een inleiding van Petra Willems over de bestuurder van een Stichting en Vereniging. Igor Janssen rondde af. Hij stond onder meer stil bij het amendement Weekers/ Van Vroonhoven en de brief van de werkgroep Statutair bestuurder hierover van 24 maart 2010. De power point presentaties en de brief staan hieronder.

Presentaties: Paul A.M. Witteveen "Bestuurders en belonig"

Download

Presentaties: P.W.H.M. Willems "Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder"

Download

Presentaties: Janssen "Wetsvoorstel 31 763: Amendement Weekers – Vroonhoven"

Download

Presentaties: Paul Boontje "De positie van de bestuurder vanuit arbeidsrechtelijk perspectief"

Download

Brief: "Brief Amendement Weekers & Van Vroonhoven-Kok "

Download

Presentaties bijeenkomst 18 november 2010

Presentaties: Hanneke Klinckhamers "Wetsvoorstel vakantieregeling bij ziekte. Een nieuwe balans?"

Download

Presentaties: Saskia Peters "Europeesrechtelijke achtergronden bij de 'zieke' Nederlandse vakantiewetgeving "

Download

Presentaties bijeenkomst 23 september 2010

Presentaties: Dr. mr. Tesseltje de Lange "Het werkgeversbegrip in de Wet arbeid vreemdelingen "

Download

Presentaties: Mijke Houwerzijl "Werknemersmobiliteit in de EU: 'via vrij verkeer van werknemers en/of diensten?'"

Download

Presentaties bijeenkomst 3 juni 2010

Presentaties: Eric van der Jagt "De zieke werknemer, de werkgever en het UWV"

Download

Presentaties: mr. Ellen W. de Groot "Uitval na conflict, 'ziek, of toch niet?'"

Download

Presentaties bijeenkomst 4 maart 2010

Presentaties: A.R Houweling "Naar een kennelijk onredelijke ontbindingsprocedure of cumulatief ontslagstelsel...
met nauwkeurige en concrete schadebegroting naar billijkheid? "

Download

Presentaties: Rogier Duk "De arresten van 27 november 2009 en 12 februari 2010 en de Aanbevelingen van de Kring van de Kantonrechters: wie heeft gelijk?"

Download

Presentaties bijeenkomst 26 november 2009

Presentaties: Mr. J.J. Trap "De ZZP-er: Arbeidsrechtelijke en Socialeverzekeringsrechtelijke aspecten"

Download

Presentaties: Lucy van den Berg "De management-bv: opting in en opting out?"

Download

Presentaties bijeenkomst 24 september 2009

Presentaties: Mr. E. Loesberg "werknemers in het voorontwerp insolventiewet"

Download

Ledenvergadering 4 juni 2009

Op 4 juni jl. vond een ledenvergadering plaats. Er werd verslag gedaan over de financiën 2008. De kascommissie bestaande uit de heren Oberman en Van Löben Sels had de penningmeester decharge verleend. Ook de ledenvergadering kon zich daar in vinden. Het jaar 2008 kon wederom worden afgesloten met een exploitatie overschot.
Bij acclamatie werd ook de zittingsduur van een van de bestuursleden, Monetta Ulrici, verlengd van april 2010-april 2012. De vereniging mag zich overigens verblijden in grote belangstelling. Het ledental is inmiddels gestegen tot ca. 1350.
De voorzitter, Willem Bouwens, meldde dat de eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden buiten de Randstad t.w. in Arnhem op 24 september 2009.
Nog voor de zomer zullen de leden het boekje ontvangen dat is samengesteld door de Werkgroep Medezeggenschap van de Vereniging. Naast deze werkgroep is inmiddels een nieuwe werkgroep CAO-recht gestart en wordt ook een begin gemaakt met een werkgroep Gelijke behandeling. Belangstellende leden kunnen zich via de website voor een van deze werkgroepen aanmelden.
Na de ledenvergadering volgden lezingen van mevrouw mr. Roozendaal en mr. Sagel over "drank, drugs en vette kroketten", lifestyle en het arbeidsrecht.

Presentaties bijeenkomst 4 juni 2009

Presentaties: Mr W.L. Roozendaal "Drugs en alcohol op het werk."

Download

Presentaties: Mr Stefan F. Sagel "OBESITAS een nieuwe vette kluif voor het arbeidsrecht?"

Download

Presentaties bijeenkomst 27 november 2008

Presentaties: W.J.J. Wetzels "De 'nieuwe' kantonrechtersformule"

Download

Presentaties: E. Verhulp "De aanbeveling aangepast"

Download

Presentaties bijeenkomst 18 september 2008

Presentaties: P.C. Vas Nunes "In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen"

Download

Presentaties: Mark Heemskerk "het automatisme van ontslag bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd"

Download

Presentaties bijeenkomst 5 juni 2008

Presentaties: Sjef de Laat "De 'eenzijdige' wijziging van de arbeidsovereenkomst"

Download

Presentaties bijeenkomst 20 maart 2008

Presentaties: Mr. S.F. Sagel "Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeers- ongevallen"

Download

Presentaties: Mr. H.J.W. Alt "Actualiteiten arbeidsongevallen en beroeps- ziekten ex artikel 7:658 BW"

Download

Presentaties bijeenkomst 29 november 2007

Presentaties: Prof.mr. L.C.J.Sprengers "Positie van de werknemer in de onderneming"

Download

Presentaties bijeenkomst 13 september 2007

Presentaties: Saskia Peters "Inleiding voor de Vereniging voor Arbeidsrecht"