Aanwezigheidscertificaat

Opleidingspunten

Bij aanmelding voor een bijeenkomst kunt u aangeven of u een aanwezigheidscertificaat wilt ontvangen. Het aanwezigheidscertificaat kunt u gebruiken als bewijs dat u een bijeenkomst heeft bijgewoond die bijdraagt aan de vakbekwaamheid in de zin van de Verordening op de vakbekwaamheid of die kan meetellen voor het behalen van de PE-norm (rechterlijke macht). Het aanwezigheidscertificaat vermeldt hoeveel uur effectief onderwijs is genoten, welk onderwerp is behandeld en welke deskundige sprekers een voordracht hebben gehouden. Op basis van het aanwezigheidscertificaat beoordeelt de Orde van Advocaten of het gerechtsbestuur of de deelnemer in aanmerking komt voor respectievelijk PO-punten of PE-punten. Een uur effectief onderwijs kan één opleidingspunt opleveren.

Reglement

  1. In dit reglement wordt verstaan onder VvA: Vereniging voor Arbeidsrecht
  2. Aanmelding voor de bijeenkomsten van de VvA kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier op de website www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl
  3. Leden die in aanmerking willen komen voor een aanwezigheidscertificaat dienen dit bij de aanmelding door te geven.
  4. In de uitnodiging voor de bijeenkomst wordt vermeld hoeveel uur effectief onderwijs zal worden gegeven.
  5. Per uur effectief onderwijs is een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Er wordt geen factuur verzonden. Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op rekeningnummer NL71 INGB0000523803 BIC INGBNL2A van de VvA. Betalingen dienen uiterlijk een week voordat de bijeenkomst plaatsvindt op de rekening van de VvA te zijn bijgeschreven. In geval van niet-tijdige betaling komt de inschrijving te vervallen.
  6. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Binnen vier werkdagen na ontvangst van de aanmelding volgt bericht over plaatsing. In voorkomende gevallen zal een wachtlijst gehanteerd worden.
  7. Het aanwezigheidscertificaat wordt zo spoedig mogelijk na afloop van iedere bijeenkomst verstrekt onder de voorwaarde dat het verschuldigde bedrag tijdig is ontvangen en het deelnemende lid voorafgaand en na de bijeenkomst een handtekening heeft geplaatst op de presentielijst.